Protokoll generalforsamling 2016

Protokollen som pdf-fil: 5666 Bjerregaardsgates AS – Protokoll

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bjerregaardsgates Boligselskap AS

Møtedato: 19. mai 2016

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Geitemyrsveien 7 D

Til stede: 61 aksjonærer, 10 representert ved fullmakt, totalt 71 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Ragnar Damlien.

Møtet ble åpnet av Freddie Holstad.

————————————————–

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Ragnar Damlien foreslått.

Vedtak: Valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av referent og minst en møtedeltaker som protokollvitne

Som referent ble Ragnar Damlien foreslått, og som protokollvitne ble

Ida Ruth Mathisen foreslått.

Vedtak: Valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Vedtatt

————————————————————————–

2. Behandling av årsberetning for 2015

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Vedtatt

————————————————————————–

3. Behandling av årsregnskap for 2015

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Vedtatt

————————————————————————–

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300 000,-.

Vedtak: Vedtatt

————————————————————————–

5. Behandling av innkomne forslag og saker

A) Forslag til endring i § 4.1 Aksjeeiernes vedlikeholdsplikt.

Styrets kommentarer

Etter flere befaringer i enkelte leiligheter ser man at aksjonæren har bygget igjen luftekanaler/lufteventiler på både baderom og andre bruksrom. Dette kan forårsake råte og dårlig luftkvalitet. Videre ser vi det nødvendig å presisere vedlikeholdsansvaret for både beboere med balkong og generelt vedlikehold av bad. Dette er basert på observasjoner samt saker vi har jobbet direkte med.

Nåværende tekst i § 4.1:

(1) Den enkelte aksjeeier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som

hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som egne vinduer,

verandadører, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, radiatorer, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås

Ny tekst foreslås i § 4.1:

(1) Den enkelte aksjeeier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som

hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som egne vinduer,

verandadører, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, radiatorer, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Lufteventiler, kanaler (naturlig ventilasjon) må ikke tettes igjen eller bygges inn. Aksjeeiere plikter å følge vedlikeholdsinstruksen som ligger på hjemmesiden blant annet for balkonger og bad.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar foreslåtte endring av § 4.1 Aksjeeiernes

Vedlikeholdsplikt i sin helhet slik den foreligger ovenfor.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig foreslåtte endring av vedtektenes

paragraf 4.1 pkt. (1).

B) § 4.3 Bygningsmessige endringer, nytt pkt. (7)

Styrets kommentarer:

Etter befaringer på samtlige balkonger i forbindelse med fasaderehabiliteringen har styret sett at aksjonærer monterer skillevegger, fliser samt blomsterkasser som gjør at det blir unødvendig slitasje på byggets fasade og på sikt utgjør høyere driftskostnader.

Nåværende tekst i § 4.3:

(7) Det er ikke tillatt å montere parabolantenner og andre tunge antenneinnretninger på fasaden, eller på annet vis som medfører skade eller fare for skade på bygningskroppen eller som virker skjemmende på bygningens eksteriør. Styret kan besørge innretninger montert i strid med denne bestemmelse fjernet.

Ny tekst foreslås i § 4.3:

(7) Det er ikke tillatt å montere innretninger på fasaden eller balkongene. Med innretninger menes for eksempel skillevegger, terrassebord, blomsterkasser, fliser og antenner m.m.

Styret kan besørge innretninger montert i strid med denne bestemmelse fjernet, samt pålegge aksjonærene å dekke eventuelle kostnader ved fjerning. Monteringer i strid med denne bestemmelse kan gjøre beboer økonomisk ansvarlig for tap av garantier eller reklamasjonsrett. Montering av utebelysning skal godkjennes av styret samt at montering kun kan utføres på yttervegg og ikke i taket (ballongdekket) eller på balkongens brystninger av fagkyndig personell.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar foreslåtte endring av

§ 4.3 Bygningsmessige endringer i sin helhet slik den

foreligger ovenfor.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok foreslåtte endring av vedtektenes paragraf 4.3

pkt (7) med 42 stemmer, det var 16. stemmer i mot

Forslag fra Eva Helene Mjelde

C. Ulempekompensasjon (kun til info, presenteres i sin helhet). Vedtaket blir tatt opp ved en eventuelt avgjørelse om bygging av balkonger i bakgård

Med full forståelse for at balkong mot bakgård kan være svært attraktivt for mange beboere, er det også et faktum at en del beboere vil ikke kunne få balkong knyttet til egen boenhet. For egen del vil realisering av et slikt prosjekt utelukkende innebære betydelig ulempe og tap. For egen del avsluttes nå også endelig en lang periode med rehabiliteringsarbeid av bygningens eksisterende balkonger mot gatesiden, der min leilighet (som ikke har balkong) har vært «pakket inn» i plast, stillas, skitt, støy og støv. «Bo-opplevelsen» har i denne perioden vært kraftig forringet – imidlertid har jeg full forståelse for at nødvendig rehabilitering av fasaden må gjennomføres og at det ikke er til å unngå at belastningen rammer noen mer enn andre. Når vi nå står overfor et potensielt nytt omfattende byggeprosjekt – som ikke faller i kategorien «nødvendig vedlikehold», og der den positive effekten av tiltaket (å få en balkong) ikke vil inntreffe for alle beboere – mener jeg det er rimelig å diskutere ulempekompensasjon for de beboerne som kun får ulempe og tap som resultat.

Ulempene vil blant annet bestå i en ny, langvarig byggeperiode med støy, støv, stillaser, anleggsmaskiner og -arbeidere. For leilighetene i 1. etg er lufting via vinduer mot bakgård helt avgjørende, av sikkerhetsmessige grunner. Videre er det å forvente at bakgården i hele byggeperioden vil miste sin verdi som rekreasjonsområde, i tillegg til at «gjenoppretting» av uteområdet og beplantning vil ta tid og innebære en tilleggskostnad.

Jeg ber derfor styret notere et punkt om ulempekompensasjon når saken om balkonger skal opp på kommende generalforsamling. (Utdrag E-post til styret 22.Februar/ revidert tekst fra aksjeeier 07. Mars).

Styrets kommentar:

Ingen vedtak fattes nå, men generalforsamlingen plikter å ta opp dette

punktet hvis det skal fattes en avgjørelse om bygging av balkonger.

Vedtak: Generalforsamlingen tok styrets kommentarer til orientering.

Forslag fra styret

D) Balkonger bakgård

Styret har kartlagt hvem som mulig kan få balkong.

Fakta i saken er som følger:

Forutsatt ikke rivning brannbalkonger

Disse kan få: 60 stk.

Disse kan mulig få (ikke anbefalt av arkitekt): 24 stk. (2. etasje)

Forutsatt rivning brannbalkonger (I følge arkitekt minimerer dette sannsynlighet for godkjenning)

Disse kan få: 72 stk.

Disse kan mulig få (ikke anbefalt av arkitekt): 24 stk. (2. etasje)

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at man enten:

Først

Stanser arbeidet med utredning av balkonger i bakgården

eller

Fortsetter arbeidet med videre utredning

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok med 37 stemmer å stanse arbeidet med

utredning av balkonger i bakgården, det var 34 stemmer for å fortsette

utredningen.

Deretter

Hvis man fortsetter arbeidet kan man stemme for enten, for 1 eller 2.

1) Arbeidet fortsetter av egen etablert balkonggruppe som er selvfinansiert som

legger frem arbeidet til en fremtidig GF.

2) Arbeidet fortsettes innenfor budsjettrammen til man kan stemme ja eller nei for bygging og styret oppfordrer at frivillige bidrar til arbeidet.

Grunnet vedtak om avslutning av utredningen, ble ikke dette behandlet.

————————————————————————–

6. Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlem for 2 år, ble foreslått.

Mikkel Nyholt

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble foreslått.

Hans Oddgeir Gjesme og

Julie Vines

Vedtak: Begge valgt ved akklamasjon

Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Åse Meyer

Ida Ruth Mathisen og

Jan Morten Bratberg

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

————————————————————————–

Møtet ble hevet kl.: 20:45. Protokollen signeres av

Ragnar Damlien/s/ Ragnar Damlien/s/ Ida Ruth Mathisen/s/

 

 

Reklame

Reviderte vedtekter mai 2016

Vedtektene som Pdf-fil: 5666 Vedtekter revidert 19.05.2016

Vedtekter

for Bjerregaardsgates Boligselskap A/S, org.nr. 921768435

Endret på ordinær generalforsamling 19. mai 2016

Endret på ordinær generalforsamling 22. mai. 2012

Endret på ordinær generalforsamling 23. mai 2011

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 23.august 2006.

1. Innledende bestemmelser

1.1. Formål

Bjerregaardsgates Boligselskap A/S er et boligselskap som har til formål å skaffe aksjeeierne bruksrett til egen bolig i selskapets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1.2. Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Selskapet ligger i og har forretningskontor i Oslo kommune.

2. Aksjekapital og aksjeeiere

2.1. Aksjer og aksjeeiere

(1) Selskapets aksjekapital er på kr 519.600,- fordelt på 5 196 aksjer à kr 100,-.

(2) Bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være aksjeeiere i selskapet. Ingen kan eie flere aksjer enn de som gir borett til en bestemt bolig.

(3) Aksje-eierne skal få utlevert et eksemplar av selskapets vedtekter.

2-2 Sameie i aksjer

(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameiere i aksjer.

(2) Dersom flere eier aksje(r) sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 3-2.

2-3. Overføring av aksjer og godkjenning av ny aksjeeier

(1) En aksjeeier har rett til å overdra sin(e) aksje(r), men erververen må godkjennes av selskapet for at ervervet skal bli gyldig overfor selskapet.

(2) Selskapet kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje.

(3) Nekter selskapet å godkjenne erververen som aksjeeier, må melding om dette komme frem til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom frem til selskapet. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve aksjen(e).

3. Borett og bruksoverlating

3-1 Boretten

(1) Hver aksjeeier gis enerett til å bruke en bolig i selskapet og rett til å nytte fellesarealer til det de beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Aksjeeieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Aksjeeieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre aksjeeiere.

(4) En aksjeeier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendig på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret etter søknad samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

3-2 Bruksoverlating

(1) Aksjeeieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan aksjeeierne overlate bruken av hele

boligen dersom;

– aksjeeieren selv eller aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Aksjeeieren kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.

– aksjeeieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungveiende grunner.

– et medlem av brukerhusstanden er aksjeeierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av aksjeeieren eller ektefelle

– det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det.

Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt aksjeeier.

Har selskapet ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet frem til selskapet, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Aksjeeier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke aksjeeierens plikter overfor selskapet.

4. Vedlikehold

4.1. Aksjeeierens vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte aksjeeier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som egne vinduer, verandadører, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, radiatorer, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Lufteventiler, kanaler (naturlig ventilasjon) må ikke tettes igjen eller bygges inn. Aksjeeiere plikter å følge vedlikeholdsinstruksen som ligger på hjemmesiden blant annet for balkonger og bad.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som egne vinduer, verandadører, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, radiatorer, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, sluk, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

Ved utskifting av egne vinduer og verandadører skal de nye vinduer og dører være av samme utseende og utforming som de eksisterende slik at gårdens fasade bevarer et ensartet preg. Styret kan i denne anledning gi slike pålegg som er nødvendige for å ivareta estetiske og funksjonelle hensyn.

(3) Aksjeeieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og frem til Selskapets felles-/hovedledning. Aksjeeieren skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende.

(4) Aksjeeieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(6) Aksjeeieren er selv ansvarlig for apparater, innretninger eller konstruksjoner som han lar oppføre eller installere i boligen, herunder innkassinger av innvendige rør. Dersom felles vedlikehold gjør det nødvendig å fjerne, rive eller gjøre forandringer i slike apparater, innretninger eller konstruksjoner vil selskapet bære kostnadene med å rive eller forandre dem, mens aksjeeieren selv er ansvarlig for eventuell remontering eller gjenoppføring etterpå.

(7) Oppdager aksjeeieren skade i boligen som selskapet er ansvarlig for å utbedre, plikter aksjeeieren straks å sende melding til selskapet.

(8) Dersom aksjeeieren forsømmer sin vedlikeholdsplikt slik at det oppstår skade eller fare for skade på andre boenheter eller på fellesarealene kan styret pålegge aksjeeieren å treffe de tiltak som er nødvendige for å avverge skade eller fare og om nødvendig selv besørge de nødvendige tiltak truffet for aksjeeierens regning.

(9) Selskapet og andre aksjeeiere kan kreve erstatning for tap som følger av at aksjeeieren ikke oppfyller pliktene sine, jf. borettslagslovens §§ 5 – 13 og 5 – 15.

4.2. Selskapets vedlikeholdsplikt

(1) Selskapet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i

forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på aksjeeierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører selskapet, skal selskapet utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen aksjeeier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal selskapet holde ved like. Selskapet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for aksjeeieren.

(3) Selskapets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av ytterdører til boligen, reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Aksjeeieren skal gi adgang til boligen slik at selskapet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for aksjeeieren eller annen bruker av boligen.

(5) Aksjeeieren kan kreve erstatning for tap som følge av at selskapet ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5 – 18.

4.3. Bygningsmessige endringer

(1) Aksjeeier kan etter skriftlig søknad, og med styrets forutgående skriftlige samtykke foreta bygningsmessige endringer i sin bolig som går utover vanlig vedlikehold.

(2) Bygningsarbeider i aksjeeiers regi skal ikke i unødvendig eller urimelig grad være andre beboere til ulempe med støy, trafikk, hensetting av bygningsmaterialer og avfall, eller annet.

(3) Styret kan i denne anledning gi slike pålegg til aksjeeier som anses saklige og rimelige for å ivareta boligselskapets interesser og hensynet til de øvrige beboere.

(4) Særlig aktsomhet skal utvises i forbindelse med inngrep i bærende konstruksjoner og våtrom og annet som medfører særlig risiko for skade på andre boenheter eller fellesarealene. Alle våtromsarbeider skal utføres av kvalifiserte håndverkere og i samsvar med til enhver tid gjeldene våtromsnorm.

(5) Dersom bygningsarbeidene krever tillatelse fra offentlig bygningsmyndighet er aksjeeieren selv ansvarlig for å innhente slik tillatelse. Arbeider kan ikke igangsettes før slik tillatelse foreligger.

(6) Aksjeeieren står ansvarlig for byggearbeidene overfor bygningsmyndighetene, boligsaksjeselskapet og andre beboere. For skade på andre aksjeeieres bolig eller på fellesarealene hefter aksjeeieren etter reglene i borettslagsloven § 5-13 og 5-15 og alminnelige erstatningsrettslige regler. Aksjeeieren hefter i denne anledning også for feil som er begått av noen som handler på vegne av ham, slik som håndverkere og andre hjelpesmenn, herunder tekniske konsulenter og arkitekt.

(7) Det er ikke tillatt å montere innretninger på fasaden eller balkongene. Med innretninger menes for eksempel skillevegger, terrassebord, blomsterkasser, fliser og antenner m.m. Styret kan besørge innretninger montert i strid med denne bestemmelse fjernet, samt pålegge aksjonærene å dekke eventuelle kostnader ved fjerning. Monteringer i strid med denne bestemmelse kan gjøre beboer økonomisk ansvarlig for tap av garantier eller reklamasjonsrett. Montering av utebelysning skal godkjennes av styret samt at montering kun kan utføres på yttervegg og ikke i taket (ballongdekket) eller på balkongens brystninger av fagkyndig personell.

4.4. Forsikrings-bestemmelser.

(1) Boligaksjeselskapets styre tegner forsikring som dekker boligaksjeselskapets behov. Boligaksjeselskapets fellesforsikring skal minst dekke følgende områder:

a) Bygningsforsikring m/påbudsforsikring for alle gårds- og bruksnummer. b) Tap av felleskostnader c) Styreansvar d) Rettshjelp e) Arbeidsmaskinforsikring

(2) Beboeren har selv ansvaret for å dekke sitt inventar og løsøre med egen forsikring (hjemforsikring). Skade på innbo og løsøre dekkes ikke av boligaksjeselskapets huseierforsikring, og må dekkes i sin helhet av beboeren eller dennes forsikrings-selskap. (3) Beboeren har plikt til å begrense skadeforløp som vil kunne utløse et erstatningstilfelle på boligaksjeselskapets forsikring, enten han selv har forårsaket skaden eller avdekker at slik skade er i ferd med å skje.

(4) Beboeren plikter å la alt arbeid i leiligheten som krever autorisasjon, for eksempel rørleggerarbeid, arbeid med det elektriske anlegget, bygningsmessige endringer som kan svekke bærekonstruksjonene, bli utført av autoriserte firmaer med ansvarsforsikring. Beboeren plikter å holde leiligheten oppvarmet på en slik måte at frostsprengninger unngås. Alle egenandeler eller reparasjonskostnader som måtte bli påført Boligaksjeselskapet som følge av at beboeren ikke har oppfylt kravene i dette punkt vil bli belastet beboeren. (5) Boligaksjeselskapet plikter å oppfylle kravene i gjeldende brannforskrifter. Dette medfører blant annet at alle boenheter skal ha minst en røykvarsler og et brannslukningsapparat ABE Kl.3 (6 kg). Den enkelte beboer plikter å påse at utstyret er tilstede og i funksjonsdyktig stand.

(6) I saker som utløser boligselskapets forsikring og hvor skaden skyldes

uaktsomhet eller manglende vedlikehold også på faste installasjoner

og integrert inventar, har styret fullmakt til å vurdere hvorvidt

egenandelen skal belastes aksjonær eller boligselskapet

5. Pålegg om salg og fravikelse

5.1 Mislighold

Aksjeeierens brudd på sine forpliktelser overfor selskapet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

5.2 Pålegg om salg

Hvis en aksjeeier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan selskapet pålegge vedkommende å selge aksjen(e), jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir selskapet rett til å kreve aksjen(e) solgt.

5.3. Fravikelse

Medfører aksjeeierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er aksjeeierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige aksjeeiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

6. Felleskostnader og pantesikkerhet

6.1. Felleskostnader

(1) Felleskostnadene betales hver måned. Selskapet kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer aksjeeieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrenter etter lov av 17.desember 1976 nr. 100.

6.2. Selskapets pantesikkerhet

For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra selskapsforholdet har selskapet panterett i aksjen(e) foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

7. Styret og dets vedtak

7.1. Styret

(1) Selskapet skal ha et styre som skal bestå av styreleder og 2 til 4 styremedlemmer med 1 til 3 varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

(3) Styreleder behøver ikke være aksjonær i selskapet. Styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer av valgkomitéen skal være aksjonærer i selskapet, dog slik at også boende ektefelle eller samboer av aksjonærer er valgbare til et slikt verv.

(4) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg.

(5) Etter innstilling fra styret velger generalforsamlingen valgkomité bestående av leder og 2 medlemmer. Valgkomité velges for 1 år. Medlemmer av valgkomiteen kan gjenvelges.

7.2. Styrets oppgaver

(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtekter er lagt til andre organer.

(2) Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.

7.3. Styrets vedtak

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene.

Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten generalforsamlingsvedtak med simpelt flertall fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i selskapet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold.

2. å øke antall aksjer eller å knytte aksjer til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf. aksjeloven § 2-2 (1) nr. 4

3. salg eller kjøp av fast eiendom, eller av aksjebolig i selskapet

4. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning.

5. andre tiltak som går utover vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for selskapet på mer enn kr 1 mill.

7.4. Representasjon og fullmakt

Styreleder og ett styremedlem i fellesskap representerer selskapet utad og tegner dets navn.

8. Generalforsamlingen

8.1. Myndighet

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet.

8.2. Tidspunkt for generalforsamling

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

(2) Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

8.3. Innkalling til generalforsamling

(1) Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes. Tid og sted for møtet skal angis.

(2) Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Forslag om å endre vedtektene skal angis i innkallingen.

(3) En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst en uke igjen til generalforsamlingen skal holdes.

8.4. Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling – Godkjenning av årsberetning fra styret.

– Godkjenning av årsregnskap.

– Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

– Fastsetting av godtgjørelse til styret.

– Andre saker som er nevnt i innkallingen.

8.5. Møteledelse og protokoll

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

8.6. Stemmerett og fullmakt.

Hver aksjeeier har en stemme på generalforsamlingen. For aksjer med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

Hver aksjeeier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen.

8.7. Vedtak på generalforsamlingen

(1) Foruten saker som nevnt i punkt 8-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med unntak som følger av aksjeloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer.

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

9. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

9.1. Inhabilitet

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandling eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemming på generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor selskapet, og heller ikke om søksmål mot andre eller andres ansvar dersom han eller hun har en vesentlig interesse i saken som kan være stridende mot selskapets.

9.2. Mindretallsvern

Generalforsamlingen, styret eller andre som etter aksjelovens §§ 6-30 til 6-32 representerer selskapet kan ikke treffe beslutning eller foreta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en urimelig fordel på andre aksjeeieres eller selskapets bekostning.

10. Vedtektsendringer, forholdet til aksjeloven og borettslagsloven og oppløsning

10.1. Vedtektsendringer

Endringer i selskapets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

10.2. Forholdet til aksjeloven og borettslagsloven

Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om aksjeselskaper av 13.06.1997 nr. 44 og lov om borettslag av 06.06.2003 nr. 39 §§ 1-5, 4-2, kapittel 5 og omdanningsreglene i § 13-5.

10.3. Oppløsning

Ved en eventuell oppløsning av selskapet skal overskudd fordeles i samsvar med de underliggende verdiene til boligene.

Oslo 19. mai 2016

 

Fremdriftsrapport – arbeid i bakgård

Lekkasjen i sentralfyranlegget

Det er nå kjerneboret mot søppelrom og bod i kjeller mot Waldemars Thranes gate. Det graves i boden (se bilde). Rørene er ankommet. Rørlegger startet arbeidet med tilkobling av nye rør til eksisterende anlegg vil i hovedsak skje i starten av uken. Vi regner med at vi kan trykkprøve og teste på tirsdag med tanke på å få anlegget i drift igjen så snart som mulig. Vi krysser fingrene for at alt dette skal gå så smertefritt som mulig. Når anlegget er ferdig testet vil de nye rørene bli isolert for å unngå varmetap. Deretter kan vi fylle grøften med ny masse, singel og sand. Da kan vi asfaltere med det samme. Vi har satt en målsetning om at vi er fiks ferdige ila uken.

Se for øvrig Svein Jarles panoramabilde av utgravingen:

 

Opsjon 

Reisverk for blomsterkasser blir nå satt opp. Vi har satt en ny frist mot entreprenøren ift. ferdigstillelse av grøntareal. Vi må hente inn ny aktør hvis ikke fristen blir etterfulgt. Oppdatert fremdriftsplan blir presentert på byggemøte førstkommende onsdag.

 

Porten 

Porten er fortsatt defekt da vi avventer montering av nye detektorer. Normalt har leverandøren fikset porten ila en til to virkedager og de er nå avhengig av en bestillingsvare. Det er beklagelig at det har tatt litt tid og beboere bes fortsette å ta ekstra sikringstiltak på sykler og holde dører lukket.

Ordinær generalforsamling avholdt

Godt fremmøte på gårsdagens generalforsamling. 71 aksjeeiere representert. Ny rekord? Takk til alle som bidro!

Det var knyttet størst spenning til spørsmålet om bygging av balkonger mot indre gård. 37 stemte mot, 34 stemte for at styret skulle jobbe videre med saken.

Dette betyr at det ikke gås videre i saken og at balkonger ikke skal bygges i bakgården.

Varmeanlegget er stengt

Vi har vært nødt til å slå av varmeanlegget for radiatorene. Gravingen der man leter etter hull i vannrør under bakken i gårdsrommet, har ført til ekstra stort vanntap i rørsystemet. Anlegget måtte derfor stenges. Det skal legges nye rør, men dette vil ta en del dager, og anlegget kan ikke startes opp igjen før alt er tett. Varmtvannet i dusj/vasker berøres ikke.

Fremdriftsoppdaterin​g – lekkasje + opsjonsarbeid i bakgård

Fremdriftsoppdatering lekkasje

 

Vi har nå, med svært god sikkerhet, funnet lekkasjestedet på varmeledning fra fyrrommet. Det viser seg å ligge under lekeplassen ca 1/2 meter fra veggen til søppelrommet. Stedet er funnet ved å høre lyd fra lekkasjepunktet på røret. Og ved hjelp av en korrelator kan man regne seg fram til avstander fra lyttepunktene. Firmaet Vanntapsanalyse gjorde denne jobben for oss i går formiddag. Vi hadde også på plass en spesialist på varmeanlegget for å verifisere at målinger på dette anlegget er riktige.

Vanntapet er som følger:

Totalt 11840 liter de siste 35 døgn. Dette har fordelt seg med et stort forbruk fra 7. april (ca 600 liter per døgn i noen dager) til en gjennomsnitt på ca 250 liter per døgn resten av april. De siste 6 dagene har forbruket øket igjen til 720 liter det siste døgnet. Det betyr at lekkasjen forverrer seg. Og den nye modulen for påfylling av tapt vann samt uttak av luft i vannet som sirkulerer opererer i det øvre sjiktet av det som er tilrådelig for dette utstyret. Vi finner/hører ingen lekkasje i returledningen mellom fyrrommet og Bjerregaardsgate 56D. Ved selvsyn har vi også sjekket røret mellom fyrrom/vaktmesterrom og vaskeri/toalett. Dette er relativt nytt og tett. Dette betyr at det haster med å få reparert skaden og fornyet røret der vi nå graver.

Roy Bergersen som er vår kontakt for alle arbeider setter i gang arbeider:

1. Videre graving innover lekeplassen – helt inn til veggen av søppelrommet.

2. Dersom det er mulig tetter vi lekkasjen på eksisterende rør med en muffe.

3. Uavhengig av punkt 2 setter vi i gang prosjektering og arbeider med å legge et nytt rør ved siden av kulverten som det gamle røret ligger i.    Det gamle røret ser ut til å være i så dårlig forfatning at det ikke er tilrådelig å grave over det og risikere at vi får lekkasje i en kommende kald vinter.

4. Når tiden er inne kobles det nye røret inn på det gamle røret i søppelrommet på den ene siden og i en bod i oppgang Waldemar Thranesgate 47D på den andre siden. Vi prøver å holde varmeanlegget i gang så lenge som mulig. Men det kan hende at lekkasjen øker så mye at vi må stenge hele anlegget når vi nærmer oss lekkasjepunktet i graveprosessen. Det er så mange usikkerhetsmomenter i dette arbeidet at det er umulig å få noe pris på arbeidene foruten time og mengdeavregning.

Fremdriftsoppdatering opsjonsarbeid i bakgård

Styret har vært i samtaler med Viking Entreprenør i går for å jage fremdrift i opsjonsarbeidet.

Planen / mål er som følger utvendig:

– ferdigstillelse av dekket på ny platting ila uka – montering av rekkverk og blomsterkasser neste uke og uken etter

– gartner kommer neste uke på befaring og målet er at gresset blir lagt neste eller uken etter.

– den blå liften skal bort men Viking får ikke tak i underleverandør og har purret to ganger

Innvendig arbeid:

– rigg og drift er godt i gang

– forberedende arbeid til elektrokjemisk arbeid har startet

– mer komplekst pga. mange komponenter i tak, venter på estimat fra underleverandør.

– arbeidet innvendig kan ta litt tid grunnet kapasitetsutfordringer hos betongspesialisten, bedt Viking om å få prioritet på dette.

Minner om at hekk er vårt ansvar men vi har forsøkt å få Viking å ta dette som en gest. Gjerdet utvendig kan skjøtes men hadde fått hard medfart fra før prosjektets start samt at søppelbil el. har kjørt over dette. Bedt viking gi oss tilbud på montering av nytt gjerde og hekk utvendig i både Bjerregaardsgate og WTG men det må styret ta stilling til om vi ønsker.

Opsjon i opsjonen

Videre er blomsterkassene på den «gamle» nye plattingen i ulovlig høyde. Denne må rives en ca. 20cm. Denne jobben har vi ikke priser på pt. Gjerde er også pil rotten der og holdt på å dette ned i vinter og dette må byttes dette trenger vi også en pris på (midlertidig sikret).

Statusrapporten for utredning av balkonger

Statusrapporten for utredning av balkonger er linket her.
Samtlige beboere for også denne per post.
Minner om at dette er en utredning og at det er risiko knyttet til om dette prosjektet blir realisert og antallet beskrevet er et teoretisk antall. Styret ser det nødvendig å informere om dette på grunn av feilinformasjon i diverse salgsannonser.
Se for øvrig innkalling og årsberetning for referanse til forslag til vedtak på ordinær GF.
Oppdatert kostnadsestimat mm. blir presentert på generalforsamlingen.

Fremdriftsoppdatering – Lekkasje på varmeanlegget

Fremdriftsoppdatering – Lekkasje på varmeanlegget i Bjerregaardsgates Boligselskap

 

Vi har nå gravd opp og fått inspisert rørene mellom fyrhus og bygget på Waldemar Thranes Gate siden.

Dessverre ser det ikke ut som lekkasjen kommer derifra da det kun var indikasjon på damp.

Samtidig ser vi at rørene ser skrøpelige ut så entreprenøren gir oss nå tilbud på å få fornyet disse da han anbefaler dette.

 

Vi må fortsette å feilsøke da målinger viser at det fortsatt er formentlig lekkasje på rundt 200 liter per døgn. Vi har ikke indikasjoner at dette er innvendig i bygget så mulig vi må grave ytterligere 2 steder.

 

Styret holder dere oppdatert i saken og ønsker selvsagt at dette blir ferdig så fort som mulig.

 

Ha en riktig god helg,