Fremleie av leilighet

Dersom du har planer om fremleie av leiligheten din må du først ta kontakt med OBOS Eiendomsforvaltning ved saksbehandler Delyn Benedicte Edwards:

Delyn Benedicte Edwards Saksbehandler Eierskifter & Fremleie Tlf: 22 86 83 49  Fax: 22 86 82 60. E-post:  delyn.benedicte.edwards@obos.no

OBOS vil da maile deg et søknadsskjema for såkalt bruksoverlating av leilighet. Skjemaet skal utfylles og signeres, og deretter returneres til OBOS, som sender det videre til styret i BB for behandling og endelig godkjenning.

I Lov om borettslag står følgende om fremleie:

Kapittel 5 i Lov om borettslag, inneholder bestemmelser vedrørende overlating av bruk. Dette  gjelder også for boligaksjeselskaper. OBOS standarddokumenter bruker betegnelsene borettslag og andelseier, men gjelder tilsvarende for boligaksjeselskaper og aksjonærer.

Følgende er hjemlet i lov om borettslag;

Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre. Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

-andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 3 har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år.

– andelseieren er en juridisk person.

– andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

– et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen.

– det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.

Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

Det er det sittende styret i brl. som til en hver tid behandler og innvilger søknader om bruksoverlating

 

NB Sett deg også inn i BBs vedtekter vedrørende fremleie.