Regler ved oppussing

Når man skal pusse opp er det viktig å ta noen hensyn:

  • Tider på døgnet: Helst innenfor ordinær arbeidstid på hverdager (08-16).
    Det er IKKE tillat med arbeid som kan være til sjenanse for andre beboere; etter kl. 22 på hverdager, lørdager, søndager og helligdager. Banking og boring i betong er IKKE tillatt mellom kl. 20 og kl. 08.
  • Støv: Døren ut mot oppgangen må holdes mest mulig lukket. Støv fra leiligheten kan være til sjenanse for naboene. Det kan også utløse brannalarmen i fellesanlegget.
  • Gjenstander: Materialer og utstyr som brukes i forbindelse med oppussing, skal ikke lagres eller mellomlagres i oppgangen. Denne skal holdes ryddig.
  • Vask trappegang: Dersom oppussingen fører til mye søl og støv, bør eierne sørge for at det blir kostet og/eller vasket.
  • Parkering i bakgård: Parkering i bakgården skal bare skje helt unntaksvis. Det er lov å kjøre inn med materialer og utstyr etter avtale med styret, men bakgården skal ikke brukes som fast parkeringsplass, heller ikke for håndverkere.
  • Lagring i bakgård: Materialer til oppussing skal ikke lagres i bakgården over tid.
  • Avfall: ISEKK og annet avfall skal IKKE settes på plenen i forhagene. Dette gjelder både mot Waldemar Thranesgate og Bjerregaardsgate. Bruk av iSEKK og lignende skal plasseres på asfalt og i hendhold til brannsikkerhetskrav for slike sekker.
  • Andre hensyn: Selv om man ikke regner med å lage mye bråk, er det en god idé å melde fra til de nærmeste naboene i forkant av en oppussing. Saging og banking og annet arbeid skal ikke skje i fellesareal eller bakgård.

 

Ved større arbeider, som flytting av kjøkken til et annet rom i leiligheten, minner styret om dette:

– Du har fullt (erstatnings)ansvar for eventuelle skadevirkninger av oppussingen overfor naboer og/eller BB som eier av eiendommen dette gjelder men ikke begrenset til alt ifra bygningskropp, bærende konstruksjoner og felles røropplegg.

– Det er ditt ansvar å klarlegge hvorvidt det etter gjeldende regelverk kreves tillatelse fra Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune. I så fall skal tillatelsen foreligge før arbeidet starter.

– Du har ansvaret for ombygning eller flytting av felles – avløpsrør eller vannrør og dette skal ikke berøre andre beboeres koblinger. Hvis dette må omgjøres på grunn av feilkobling / dårlig funksjon er du erstatningspliktig for å rette dette opp.

– Det forutsettes at arbeidene utføres av kvalifiserte fagfolk og at arbeidet er i henhold til de standarder og krav som foreligger.

– Det henvises forøvrig til avsnitt 4.3 i BBs vedtekter om bygningsmessige endringer.

– Avfall/gammelt utstyr skal ikke hensettes i kjellerganger eller i bakgården. Avtal med håndverkere slik at de tar med seg dette eller sørg selv for at det blir kastet på en forsvarlig måte.

– Styret skal ha kopi av godkjenningen fra plan og bygg samt dokumentasjon på at branntetting er gjort i samsvar med gjeldende brann og bygg forskrifter (etasjeskiller/brudd på brannceller med mer).

Ved brudd på «Regler for oppussing» kan beboere bli holdt økonomisk ansvarlig for skader og utbedringer.

 

 

 

Reklame