Viktige datoer i 2017 – oppdatert

Kalender

UTPLASSERING AV CONTAINER I BAKGÅRDEN 2017:

 • 30. januar
 • 27. februar
 • 27. mars,
 • 27. april (2 stk i forb. med dugnad),
 • 29. mai
 • 26. juni
 • Ingen i juli
 • 28. august – NY!
 • 25. september
 • 5. oktober (2 stk i forb. med dugnad)
 • 27. november
 • 18. desember eller 27. desember

BAKGÅRDSMARKED i 2017: Søndag 14. mai kl. 12.00-17.00.

VÅRDUGNAD 2017: Torsdag 27. april kl. 18.00. I etterkant blir det som vanlig pølser og brus, og alle som deltar mottar en vinflaske.

Generalforsamling 2017: Torsdag 18. mai kl. 18.00 i Geitmyrsveien 7D. Samme sted som i fjor.

HØSTDUGNAD 2017: Torsdag 5. oktober kl. 18.00. I etterkant blir det som vanlig pølser og brus, og alle som deltar mottar en vinflaske.

Reklame

Vennligst luft radiatorene!

Fint hvis alle tar seg tid til å lufte radiatorene sine. Vi hadde som sagt en lekkasje i sommer og anlegget var tømt for vann , dette har blitt fylt opp igjen og derfor kan det være mer luft enn andre år.
 
 
Hvis dere opplever tikking i rør eller andre uregelmessigheter i slutten av neste uke så ta kontakt per epost slik at vi får kartlagt dette.

Testing av sentralfyring + påfylling av vann i anlegget

Som varslet forrige uke.
Onsdag morgen, 24.08.2016, vil vi starte oppfylling og testing av varmeanlegget vårt etter at vi i sommer skiftet ut rør under bakken ved lekeplassen, på grunn av lekkasje.
Det vil være mye luft i anlegget etter en slik reparasjon så det kan derfor være behov for utlufting av radiatorene – kanskje flere ganger. Vi kommer tilbake med informasjon om dette etterhvert.
Dere som har skiftet radiatorer og/eller regulatorer på disse i løpet av sommeren bør være spesielt oppmerksomme på eventuelle lekkasjer.
Svein Jarle vil være tilstede og tilgjengelig under testingen de nærmeste dagene så send han gjerne en SMS eller ring på mobil 90967839 om du er usikker på noe.
Denne testingen har ingenting med varmtvannet å gjøre, men det kan opplyses at Hafslund har meldt om driftsforstyrrelser på fjernvarmeanlegget i natt, det vil si fra Kl 21.00 i kveld til Kl 06.00 i morgen tidlig. Dette kan innvirke på varmtvannet i springen og dusjen i det samme tidsrommet.
Minner om at normalt står det vann og trykk på hele året.

Ny vaktmestertjeneste

bygårdsservice

 

Fra 1. august tar Bygårdsservice over etter Frode Gran som vaktmester. Det betyr at hvis man trenger direkte kontakt med vaktmesteren, må man bruke et annet nummer:

 905 20 631

Dette nummeret brukes hele døgnet. Merk, ordinær kontortid er 08-16. Henvendelser som kommer inn utenom dette tidsrommet kommer til vaktordningen (og den bør bare brukes i hastetilfeller).
Epostadresse:post@bygardsservice.no

Protokoll generalforsamling 2016

Protokollen som pdf-fil: 5666 Bjerregaardsgates AS – Protokoll

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bjerregaardsgates Boligselskap AS

Møtedato: 19. mai 2016

Møtetidspunkt: 18:00

Møtested: Geitemyrsveien 7 D

Til stede: 61 aksjonærer, 10 representert ved fullmakt, totalt 71 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Ragnar Damlien.

Møtet ble åpnet av Freddie Holstad.

————————————————–

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Ragnar Damlien foreslått.

Vedtak: Valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av referent og minst en møtedeltaker som protokollvitne

Som referent ble Ragnar Damlien foreslått, og som protokollvitne ble

Ida Ruth Mathisen foreslått.

Vedtak: Valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Vedtatt

————————————————————————–

2. Behandling av årsberetning for 2015

Styrets årsberetning ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Vedtatt

————————————————————————–

3. Behandling av årsregnskap for 2015

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Vedtatt

————————————————————————–

4. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 300 000,-.

Vedtak: Vedtatt

————————————————————————–

5. Behandling av innkomne forslag og saker

A) Forslag til endring i § 4.1 Aksjeeiernes vedlikeholdsplikt.

Styrets kommentarer

Etter flere befaringer i enkelte leiligheter ser man at aksjonæren har bygget igjen luftekanaler/lufteventiler på både baderom og andre bruksrom. Dette kan forårsake råte og dårlig luftkvalitet. Videre ser vi det nødvendig å presisere vedlikeholdsansvaret for både beboere med balkong og generelt vedlikehold av bad. Dette er basert på observasjoner samt saker vi har jobbet direkte med.

Nåværende tekst i § 4.1:

(1) Den enkelte aksjeeier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som

hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som egne vinduer,

verandadører, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, radiatorer, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås

Ny tekst foreslås i § 4.1:

(1) Den enkelte aksjeeier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som

hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som egne vinduer,

verandadører, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, radiatorer, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Lufteventiler, kanaler (naturlig ventilasjon) må ikke tettes igjen eller bygges inn. Aksjeeiere plikter å følge vedlikeholdsinstruksen som ligger på hjemmesiden blant annet for balkonger og bad.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar foreslåtte endring av § 4.1 Aksjeeiernes

Vedlikeholdsplikt i sin helhet slik den foreligger ovenfor.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig foreslåtte endring av vedtektenes

paragraf 4.1 pkt. (1).

B) § 4.3 Bygningsmessige endringer, nytt pkt. (7)

Styrets kommentarer:

Etter befaringer på samtlige balkonger i forbindelse med fasaderehabiliteringen har styret sett at aksjonærer monterer skillevegger, fliser samt blomsterkasser som gjør at det blir unødvendig slitasje på byggets fasade og på sikt utgjør høyere driftskostnader.

Nåværende tekst i § 4.3:

(7) Det er ikke tillatt å montere parabolantenner og andre tunge antenneinnretninger på fasaden, eller på annet vis som medfører skade eller fare for skade på bygningskroppen eller som virker skjemmende på bygningens eksteriør. Styret kan besørge innretninger montert i strid med denne bestemmelse fjernet.

Ny tekst foreslås i § 4.3:

(7) Det er ikke tillatt å montere innretninger på fasaden eller balkongene. Med innretninger menes for eksempel skillevegger, terrassebord, blomsterkasser, fliser og antenner m.m.

Styret kan besørge innretninger montert i strid med denne bestemmelse fjernet, samt pålegge aksjonærene å dekke eventuelle kostnader ved fjerning. Monteringer i strid med denne bestemmelse kan gjøre beboer økonomisk ansvarlig for tap av garantier eller reklamasjonsrett. Montering av utebelysning skal godkjennes av styret samt at montering kun kan utføres på yttervegg og ikke i taket (ballongdekket) eller på balkongens brystninger av fagkyndig personell.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar foreslåtte endring av

§ 4.3 Bygningsmessige endringer i sin helhet slik den

foreligger ovenfor.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok foreslåtte endring av vedtektenes paragraf 4.3

pkt (7) med 42 stemmer, det var 16. stemmer i mot

Forslag fra Eva Helene Mjelde

C. Ulempekompensasjon (kun til info, presenteres i sin helhet). Vedtaket blir tatt opp ved en eventuelt avgjørelse om bygging av balkonger i bakgård

Med full forståelse for at balkong mot bakgård kan være svært attraktivt for mange beboere, er det også et faktum at en del beboere vil ikke kunne få balkong knyttet til egen boenhet. For egen del vil realisering av et slikt prosjekt utelukkende innebære betydelig ulempe og tap. For egen del avsluttes nå også endelig en lang periode med rehabiliteringsarbeid av bygningens eksisterende balkonger mot gatesiden, der min leilighet (som ikke har balkong) har vært «pakket inn» i plast, stillas, skitt, støy og støv. «Bo-opplevelsen» har i denne perioden vært kraftig forringet – imidlertid har jeg full forståelse for at nødvendig rehabilitering av fasaden må gjennomføres og at det ikke er til å unngå at belastningen rammer noen mer enn andre. Når vi nå står overfor et potensielt nytt omfattende byggeprosjekt – som ikke faller i kategorien «nødvendig vedlikehold», og der den positive effekten av tiltaket (å få en balkong) ikke vil inntreffe for alle beboere – mener jeg det er rimelig å diskutere ulempekompensasjon for de beboerne som kun får ulempe og tap som resultat.

Ulempene vil blant annet bestå i en ny, langvarig byggeperiode med støy, støv, stillaser, anleggsmaskiner og -arbeidere. For leilighetene i 1. etg er lufting via vinduer mot bakgård helt avgjørende, av sikkerhetsmessige grunner. Videre er det å forvente at bakgården i hele byggeperioden vil miste sin verdi som rekreasjonsområde, i tillegg til at «gjenoppretting» av uteområdet og beplantning vil ta tid og innebære en tilleggskostnad.

Jeg ber derfor styret notere et punkt om ulempekompensasjon når saken om balkonger skal opp på kommende generalforsamling. (Utdrag E-post til styret 22.Februar/ revidert tekst fra aksjeeier 07. Mars).

Styrets kommentar:

Ingen vedtak fattes nå, men generalforsamlingen plikter å ta opp dette

punktet hvis det skal fattes en avgjørelse om bygging av balkonger.

Vedtak: Generalforsamlingen tok styrets kommentarer til orientering.

Forslag fra styret

D) Balkonger bakgård

Styret har kartlagt hvem som mulig kan få balkong.

Fakta i saken er som følger:

Forutsatt ikke rivning brannbalkonger

Disse kan få: 60 stk.

Disse kan mulig få (ikke anbefalt av arkitekt): 24 stk. (2. etasje)

Forutsatt rivning brannbalkonger (I følge arkitekt minimerer dette sannsynlighet for godkjenning)

Disse kan få: 72 stk.

Disse kan mulig få (ikke anbefalt av arkitekt): 24 stk. (2. etasje)

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at man enten:

Først

Stanser arbeidet med utredning av balkonger i bakgården

eller

Fortsetter arbeidet med videre utredning

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok med 37 stemmer å stanse arbeidet med

utredning av balkonger i bakgården, det var 34 stemmer for å fortsette

utredningen.

Deretter

Hvis man fortsetter arbeidet kan man stemme for enten, for 1 eller 2.

1) Arbeidet fortsetter av egen etablert balkonggruppe som er selvfinansiert som

legger frem arbeidet til en fremtidig GF.

2) Arbeidet fortsettes innenfor budsjettrammen til man kan stemme ja eller nei for bygging og styret oppfordrer at frivillige bidrar til arbeidet.

Grunnet vedtak om avslutning av utredningen, ble ikke dette behandlet.

————————————————————————–

6. Valg av tillitsvalgte

A Som styremedlem for 2 år, ble foreslått.

Mikkel Nyholt

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

C Som varamedlem for 1 år, ble foreslått.

Hans Oddgeir Gjesme og

Julie Vines

Vedtak: Begge valgt ved akklamasjon

Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Åse Meyer

Ida Ruth Mathisen og

Jan Morten Bratberg

Vedtak: Valgt ved akklamasjon

————————————————————————–

Møtet ble hevet kl.: 20:45. Protokollen signeres av

Ragnar Damlien/s/ Ragnar Damlien/s/ Ida Ruth Mathisen/s/

 

 

Bakgårdsmarked – Søndag 8.mai

Det er igjen duket for bakgårdsmarked hos oss; søndag 8. mai kl. 12.00-16.00.

Har du noe du har lyst til å selge? Kanskje har du en overfylt bod med møbler og pyntegjenstander du kunne tenkt deg å bli kvitt? Kom og bli med på markedsdagen da vel! Jo flere vi blir, desto bedre blir det. Forrige gang var det både store og små selgere, det håper vi også å få til denne gangen. Det blir salg av alt fra møbler, pyntegjenstander, nips, klær og vesker, smykker, leker, bøker, nystekte cupcakes og mye mer.  Inviter gjerne familie og venner.

Vi har hatt stor suksess de fem siste gangene med markedet vårt, og styret har allerede markedsført dette på loppis.no mm.

Vi kan forvente oss at mange vil ta turen. Det håper vi at du også gjør!